Znaleziono 0 artykułów
Newsletter
Vogue Numer 13
Jeśli nie chcesz przegapić naszych najciekawszych artykułów, zapisz się do newslettera
Zapisuję się

Polityka prywatności

Polityka Prywatności Vogue Polska

Szanowni Państwo,

Ze względu na zmiany przepisów europejskich o ochronie danych osobowych - 25 maja 2018 zaczną obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej „RODO”] – prosimy o zapoznanie się z najnowszą wersją polityki prywatności, w której znajdą Państwo informacje o tym co nowe przepisy zmieniają, co się dzieje z Państwa danymi osobowymi (jako danymi osobowymi użytkowników serwisu Vogue.pl – „Użytkownicy”) – w jaki sposób są chronione oraz o przysługujących Państwu prawach w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Visteria Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000529544, kapitał zakładowy 1.090.000,00 zł, NIP 7010446698, REGON 360096691 („Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się pod następującym adresem e-mail: pomoc@vogue.pl.

2. Administrator dokłada wszelkich starań od strony prawnej, technicznej i organizacyjnej aby w jak najlepszym stopniu chronić wszystkie otrzymane od Państwa i wykorzystywane przez Administratora dane osobowe.

3. Wszelkie dane osobowe posiadane przez Administratora są przechowywane oraz przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane pobierane są od Państwa w sposób bezpośredni podczas rejestracji, korzystania z serwisu vogue.pl („Serwis”) lub zapisywania się na newsletter w Serwisie.

4. Administrator nie przetwarza danych osobowych innych niż otrzymane bezpośrednio od Użytkownika. Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu nie były od Państwa pobierane w sposób uciążliwy, a ponadto żeby udostępniali nam Państwo tylko te dane, które są potrzebne do korzystania w pełni ze wszystkich funkcji Serwisu.

5. Państwa dane są wykorzystywane przez Administratora w następujących celach:

 • wysyłki newslettera z Serwisu (w przypadku osób, które wyraziły na to zgodę i zapisały się na newsletter) – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO – nie dłużej niż do wycofania zgody,
 • promocji i reklamy produktów Partnerów Administratora (w przypadku osób, które wyraziły na to odpowiednią zgodę) i wyłącznie w zakresie określonym taką zgodą) - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO – nie dłużej niż do wycofania zgody;
 • zapewnienia obsługi prenumeraty „VOGUE Polska”, w szczególności dostarczenia zamówionych egzemplarzy czasopisma oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wypełnienia obowiązków podatkowych i rachunkowych przewidzianych właściwymi przepisami prawa (w przypadku osób, które zamówiły prenumeratę) - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń w związku z zamówioną przez Państwa prenumeratą,
 • zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania Serwisu i umożliwienia nieodpłatnego świadczenia przez administratora usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu – co jest naszym usprawiedliwionym celem na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – nie dłużej niż w okresie niezbędnym dla realizacji powyższego celu, 
 • związanych z obsługą Państwa pytań, jeśli nie są one związane bezpośrednio z zamówionymi usługami lub produktami - co jest naszym usprawiedliwionym celem na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – nie dłużej niż wymaga tego realizacja powyższego celów lub okres przedawnienia roszczeń.
 • monitorowania aktywności Użytkowników w Serwisie – w celu dostosowania go i optymalizacji wyświetlanej zawartości do Państwa potrzeb - co jest naszym usprawiedliwionym celem na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu, w tym celu w niektórych przypadkach wykorzystujemy profilowanie, jednak nie identyfikujemy osób, których profilowanie dotyczy.
 • realizacji uzasadnionych interesów Administratora (promocji i reklamy produktów Administratora, dochodzenia ewentualnych roszczeń Administratora, archiwizacji w celach ochrony interesu prawnego Administratora, wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora przez odpowiednie przepisy prawa) – co jest naszym usprawiedliwionym celem na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu bądź obowiązkiem wynikającym z przepisu prawa na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń dla należności publicznoprawnych. W przypadku dochodzenia roszczeń lub ochrony interesu prawnego Administratora wykorzystujemy zautomatyzowane przetwarzanie w tym profilowanie, jednak jest to niezbędne do zawarcia lub odmowy zawarcia umowy związanej z dostarczeniem Państwu prenumeraty lub innych usług lub produktów. W każdym wypadku, gdy nie zgadzają się Państwo z naszą oceną sytuacji, prosimy o złożenie reklamacji na adres e-mail: daneosobowe@vogue.plw celu jej niezwłocznego rozpatrzenia.

6. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, ale nie będzie miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny dla pełnej realizacji celów przetwarzania, w szczególności realizacji obowiązków prawnych Administratora związanych ze świadczeniem usług na Państwa, rozpatrywaniem reklamacji oraz niezbędnych rozliczeń podatkowych i rachunkowych.

8. Mogą Państwo za pośrednictwem Serwisu udzielić zgody na przesyłanie im przez Administratora informacji handlowej drogą elektroniczną dotyczącej oferowanych przez niego produktów lub usług, a także produktów i usług jego Partnerów. Zgoda ta ma charakter dobrowolny i może być wycofana w każdym czasie (np. wysyłając e-mail na adres daneosobowe@vogue.pl).

9. Administrator może udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom trzecim (odbiorcom), które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne, marketingowe i obsługi prenumeraty. Administrator zobowiązuje każdy podmiot, z którym współpracuje, do utrzymywania poziomu ochrony Państwa danych uwzględniającego stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub wolności w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Przetwarzane przez nas, Państwa dane, będą przechowywane nie dłużej niż będzie to zgodne z właściwymi przepisami. 

W niektórych przypadkach, określonych w niniejszej Polityce Państwa dane osobowe mogą być udostępniane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

10. Mają Państwo następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub ich uzupełnienia – na przykład gdy dane są niekompletne, nieprawidłowe lub uległy zmianie;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – na przykład, gdy Państwa zdaniem brak jest podstaw do przetwarzania, dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora, wycofacie z swoją zgodę na przetwarzanie danych, złożycie sprzeciw uzasadniony szczególną sytuacją, w której się Państwo znaleźli, usunięcie danych jest niezbędne do wykonania obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy Państwa dane są nieprawidłowe i potrzebujemy czasu na ich sprostowanie, jeśli Państwa dane będą przetwarzane bezpodstawnie, ale nie będą Państwo chcieli żeby Administrator je usuwał, Administrator nie będzie już potrzebował Państwa danych, jednak będą Państwu potrzebne do ochrony Państwa praw lub dochodzenia roszczeń, do czasu ustalenia czy uzasadniony interes prawny Administratora może zostać uznany za nadrzędny wobec złożonego przez Państwa sprzeciwu weryfikować Państwa sprzeciw co do przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych – zebranych w związku z zawartą umową, udzieloną zgodą, które macie prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, uniwersalnym formacie, nadającym się do odczytu na powszechnie stosowanym sprzęcie mobilnym lub komputerowym.
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

W celu uzyskania dodatkowych pytań odnośnie skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt pod adres e-mail: daneosobowe@vogue.pl

11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może uniemożliwić realizację niektórych usług przez Administratora na Państwa rzecz, w tym m.in. wysyłkę newslettera oraz obsługę prenumeraty „VOGUE Polska”.

12. Niniejsza polityka prywatności dotyczy Serwisu vogue.pl oraz świadczenia usług za jego pośrednictwem (w tym obsługi prenumeraty i newslettera). Wszelkie zmiany niniejszej Polityki Prywatności spowodowane zmianami przepisów prawa lub związane ze zmianami oferty usług dostępnych w Serwisie bądź rozwojem funkcjonalności Serwisu będą niezwłocznie komunikowane Użytkownikom poprzez ogłoszenie na stronie Serwisu lub w wiadomości e-mail przesłanej Państwu posiadającym konto w Serwisie.

Zmiany określone powyżej będą obowiązywać w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianach w sposób określony powyżej. Wszelkie zmiany wchodzić będą w życie w terminie nie krótszym niż 14 dni od momentu poinformowania Państwa o planowanych zmianach w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.

13. Administrator w sposób automatyczny zbiera i przetwarza informacje zawarte w plikach cookies.

14. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu vogue.pl i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

15. Podmiotem zamieszczającym na Państwa urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator. Administrator korzysta również z narzędzi wykorzystujących pliki cookies, dostarczane przez podmioty zewnętrzne. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w punkcie 23 poniżej.

16. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do Państwa preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Państwa urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystają Państwo ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie Państwa sesji (po zalogowaniu), dzięki której nie muszą Państwo na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

17. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym  przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Państwa.

18. Serwis wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies

 • pliki cookies „niezbędne” - umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w Serwisie, m.in. cookies konieczne dla usług, które wymagają uwierzytelniania Serwisie,
 • pliki cookies zapewniające bezpieczeństwo w trakcie korzystania z Serwisu m.in. wykorzystywane przez Administratora do wykrywania nadużyć dotyczących uwierzytelniania w Serwisie,
 • pliki cookies „wydajnościowe” - umożliwiają zbieranie przez Administratora informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,
 • pliki cookies „funkcjonalne” - umożliwiają „zapamiętanie” preferowanych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 • pliki cookies „reklamowe” - umożliwiają dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.

19. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

20. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

21. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz Partnerów.

22. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

23. Administrator wykorzystuje narzędzia dostarczane przez zewnętrznych dostawców, tj. Google Analytics, Google AdWords, Google Tag Manager (dostarczane przez Google LLC. z siedzibą w USA lub podmioty z nim powiązane), piksel Facebooka (dostarczany przez Facebook Inc. z siedzibą w USA lub inny podmiot z nim powiązany), Hotjar (dostarczony przez Hotjar Limited z siedzibą na Malcie) oraz AdOcean (dostarczany przez Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie). Służą one do zbierania informacji i monitorowania ruchu w Serwisie oraz do zarządzania emisją reklam. Podmioty trzecie, w tym dostawcy wskazanych technologii, mogą wykorzystywać cookies, sygnały nawigacyjne i podobne technologie do gromadzenia lub odbierania informacji z Serwisu i innych miejsc w internecie oraz używać ich m.in. do świadczenia usług pomiarów i dostosowania reklam do potrzeb i zainteresowań użytkowników Serwisu.

24. W związku z wykorzystaniem technologii określonych powyżej Państwa dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W takich wypadkach podejmujemy racjonalne starania, żeby odbiorcy Państwa danych  stosowali odpowiednie standardy bezpieczeństwa, w tym zachowali odpowiednie standardy prawne tj. standardy zgodne 
z porozumieniem UE-USA Privacy Shield lub standardowe klauzule umowne zgodnie z Decyzją Komisji 2010/87/UE w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 39 s. 5 z 12.02.2010), wydanej w dniu 5 lutego 2010 r.

25. W każdym momencie mogą Państwo dostosować ustawienia lub wyłączyć gromadzenie i używanie informacji do obsługi dostosowywania reklam:

26. Na stronie internetowej Administratora znajdują się linki lub inne odnośniki prowadzące do zewnętrznych stron internetowych lub serwisów społecznościowych (np. Youtube, Facebook, Vimeo i Instagram) i profili Administratora na takich portalach, nienależących do Administratora. Administrator nie ma wpływu i nie odpowiada za sposób przetwarzania danych osobowych przez podmioty będące właścicielami zewnętrznych portali, natomiast w odniesieniu do profili Administratora w ramach takich serwisów Politykę Prywatności stosuje się odpowiednio. Osobę, która skorzysta z przekierowania obowiązywać będą również polityki prywatności i cookies opublikowane przez administratorów zewnętrznych stron internetowych. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z tymi politykami. 

27. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za polityki w zakresie przetwarzania danych osobowych innych podmiotów i organizacji, dostawców serwisów społecznościowych (np. Youtube, Facebook, Vimeo i Instagram), systemów operacyjnych, portali, usług, w tym danych, które za pośrednictwem tych serwisów  społecznościowych ujawniane są innym podmiotom. Administrator będzie mógł jednak mieć dostęp do niektórych danych użytkowników ww. portali takich jak wiek, płeć, lokalizacja, aktywność na zewnętrznych stronach www w ramach profilu Administratora, które nie będą umożliwiały identyfikacji użytkowników. Dane te będą mogły być wykorzystywane w celu kierowania reklamy co jest prawnie uzasadnionym celem Administratora. 

28. Akceptacji lub braku akceptacji na wykorzystywanie powyższych danych w ramach ww. portali można dokonać w ustawieniach konta w serwisach społecznościowych, po zalogowaniu się na konto w danym serwisie – w zakładce dotyczącej prywatności oraz ustawieniach dotyczących wyświetlanych reklam.  

Proszę czekać..
Zamknij
Vogue Polska
Drogi Czytelniku,

Żeby móc dalej dostarczać Ci materiały redakcyjne wysokiej jakości i zgodne z Twoimi zainteresowaniami, potrzebujemy zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Jednocześnie zapewniamy, że dbamy o Twoją prywatność i bezpieczeństwo, nie zwiększając w żaden sposób naszych uprawnień. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę.

Pliki cookie

Strona vogue.pl korzysta z plików tzw. cookie, w celu dostosowania jej funkcjonalności do potrzeb użytkowników. Szczegółowe informacje w zakresie polityki prywatności i zasad wykorzystania plików cookies dostępne są TUTAJ.

Wyrażam zgodę