Znaleziono 0 artykułów
Newsletter
Vogue Numer 61
Jeśli nie chcesz przegapić naszych najciekawszych artykułów, zapisz się do newslettera
Zapisuję się

Regulamin prenumeraty

Regulamin zakupu usług i produktów oferowanych przez Vogue Polska

Regulamin promocji Vogue x WestwingNow
 

§1
Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem i administratorem Serwisu oraz dostawcą usług i produktów oferowanych w Serwisie www.vogue.pl/prenumerata jest Visteria Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 13 (00-071 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000529544, posiadająca NIP: 7010446698 oraz REGON: 360096691 i kapitał zakładowy w wysokości 1.450.000,00 zł („Właściciel”, „Administrator”).

  Dane kontaktowe:

  tel.: +48 22 336 7907

  e-mail: prenumerata@vogue.pl.

 2. Niniejszy Regulamin określa:

  • rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług i Produktów sprzedawanych za pośrednictwem Serwisu,

  • warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu,

  • warunki zawiązywania, rozwiązywania i odstąpienia od Umowy,

  • prawa i obowiązki Administratora oraz Użytkowników, związane ze świadczeniem Usług w tym świadczenia Usług drogą elektroniczną lub dostarczanymi Produktami,

  • zasady odpowiedzialności Administratora z tytułu świadczenia Usług oraz dostarczanych Produktów,

  • zasady ochrony danych osobowych Użytkowników,

  • tryb postępowania reklamacyjnego.

 3. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.

 4. Serwis zapewnia możliwość pobrania, utrwalenia i wydrukowania Regulaminu.

 5. Przeglądanie Serwisu oraz Usług i Produktów dostępnych w Serwisie nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na Usługi lub Produkty oferowane przez Właściciela wymaga złożenia zamówienia w trybie określonym w § 3.

§2
Definicje

Cena” oznacza cenę danego Produktu lub Usługi, znajdującą się w jego opisie, przy czym w zakresie Prenumeraty i Prenumeraty Elektronicznej Serwis określa dostępne warianty w zależności od okresu trwania oraz miejsca dostawy. Cena jest podana w PLN oraz zawiera podatek VAT. Cena Produktu lub Usługi zawiera koszty dostawy.

Dzień Roboczy” oznacza każdy dzień od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu Ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 90 ze zm.).

Formularz Zamówienia” oznacza usługę świadczoną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu w trakcie składania Zamówienia, polegającą na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego dokonanie wyboru oraz złożenie Zamówienia Produktów lub Usług oraz określenie niektórych warunków sprzedaży, w szczególności sposobu płatności oraz dostawy. Do złożenia Zamówienia Produktów lub Usług niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu, stanowiącego integralną część Umowy.

Klient” oznacza osobę korzystającą z Serwisu zarówno jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego jak i przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego.

Konsument” oznacza Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

Vogue Polska” oznacza miesięcznik „Vogue Polska”, dostępny w ofercie prezentowanej w Serwisie, którego wydawcą jest Właściciel.

Prenumerata” oznacza Usługę polegającą na sprzedaży Vogue Polska zapewniającą Klientowi dostarczenie kolejnych numerów Vogue Polska w okresie wybranym przez Klienta w wersji papierowej.

Prenumerata Elektroniczna” oznacza Usługę polegającą na sprzedaży Vogue Polska zapewniającą Klientowi dostęp online do kolejnych numerów Vogue Polska w okresie wybranym przez Klienta.

Produkty i Usługi” oznaczają produkty i usługi oferowane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu, dostarczane zgodnie z Regulaminem, będące przedmiotem Umów, a także Usługi świadczone drogą elektroniczną związane z administrowaniem Formularzem Zamówienia.

Przedpłata” oznacza wariant płatności za Usługi lub Produkty, w którym Klient dokonuje płatności z góry.

Regulamin” oznacza niniejszy regulamin stanowiący ogólne warunki Umowy i będący jej integralną częścią.

Serwis” oznacza serwis internetowy Właściciela dostępny pod adresem www.vogue.pl/prenumerata umożliwiający Klientom zamówienie Produktów i Usług oraz ich realizację.

Subskrypcja” oznacza wariant płatności za Produkty lub Usługi, w którym opłata jest pobierana z konta Klienta w cyklu comiesięcznym lub kwartalnym.

Umowa” oznacza umowę sprzedaży Produktów lub umowę o świadczenie Usług za pośrednictwem Serwisu, zawieraną pomiędzy Właścicielem a Klientem z chwilą potwierdzenia przez Właściciela przyjęcia Zamówienia złożonego przez Klienta. Czas trwania Umowy określony jest przez okres Prenumeraty lub Prenumeraty Elektronicznej i jest to minimalny czas trwania zobowiązań Klienta wynikających z Umowy.

Użytkownik” oznacza wskazaną przez Klienta osobę fizyczną lub prawną, albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która będzie korzystać z Prenumeraty lub Prenumeraty Elektronicznej i której dane zostaną zakodowane dla celów Prenumeraty lub Prenumeraty Elektronicznej. Użytkownikiem może być sam Klient.

Strona” oznacza Administratora lub Klienta.

Strony” oznacza Administratora i Klienta.

Zamówienie” oznacza zamówienie złożone za pośrednictwem Formularza Zamówienia. Zamówienie Produktu lub Usługi odbywa się przez Internet lub telefonicznie w formie umowy o zawieranej na odległość pomiędzy Klientem a Właścicielem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego.

§3
Zamawianie Usług lub Produktów

 1. Warunkiem koniecznym do korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Klienta urządzenia umożliwiającego:

  • dostęp do sieci Internet;

  • przeglądanie zasobów Internetu;

  • wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej.

  Ponadto wymagane jest posiadanie przez Użytkownika sprawnego adresu e-mail, który umożliwia wysyłkę i odbiór poczty elektronicznej.

 2. Zalecanymi przeglądarkami są: Internet Explorer 9 i wyższa, Firefox (wersja aktualna), Chrome (wersja aktualna), Opera (wersja aktualna) i kolejne wersje, Safari (wersja aktualna), z zachowaniem standardowych ustawień (funkcje typu blokada ciasteczek lub Adblock mogą uniemożliwić prawidłowe korzystanie z Portalu).

 3. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 1-3 powyżej, Administrator nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Usług i zastrzega, że może mieć to negatywny wpływ na jakość świadczonych Usług.

 4. Właściciel oferuje Prenumeratę i Prenumeratę Elektroniczną w okresach podanych w Serwisie. Prenumerata i Prenumerata Elektroniczna rozpoczynają się od kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym Klient dokonuje Zamówienia, przy czym w zależności od oferty w Serwisie może dotyczyć aktualnego lub kolejnych wydań Vogue Polska. Prenumerata i Prenumerata Elektroniczna mogą być dostępna zarówno w wariancie Przedpłaty jak i Subskrypcji. Prenumerata i Prenumerata Elektroniczna odnawiane są automatycznie (z wyłączeniem wariantu 3 miesięcznego). W przypadku Przedpłaty, Właściciel wstrzymuje świadczenie Usługi informując o tym Klienta lub dostarczanie Produktów w przypadku 2 bezskutecznych monitów wysłanych do Klienta, a w przypadku Subskrypcji:

  1. Prenumeraty - w ciągu 14 dni przed upływem ostatniego miesiąca,

  2. Prenumeraty Elektronicznej – w trybie natychmiastowym, jeśli Klient nie poinformuje Właściciela o żądaniu wstrzymania Usługi najpóźniej 24 godziny przed końcem ostatniego miesiąca.

 5. Zamówienia przyjmowane są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 6. Zamówienie składane jest poprzez wskazanie Produktu lub Usługi objętych Zamówieniem, sposobu płatności w następujący sposób:

  • Uzupełnienie danych: adresu e-mail, imienia, nazwiska i adresu do doręczeń (ulica, numer domu lub mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), firmy, jej adresu i numeru NIP – jeżeli Klient jest zainteresowany otrzymaniem faktury;

  • zapoznanie się i akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola dostępnego w Formularzu Zamówienia;

  • akceptacja zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz potwierdzenie zapoznania się z Polityką Prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola dostępnego w Formularzu Zamówienia;

  • akceptacja otrzymywanie od Administratora informacji dotyczących zawartych umów za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu Zamówienia. Wyrażenie powyższej zgody ma charakter dobrowolny i może być wycofane w każdym czasie, jednak jest niezbędne do prawidłowego świadczenia Usług przez Administratora, dlatego w przypadku jej nieudzielenia uniemożliwi to dostarczenie zamówionych Usług lub Produktów.

   Klient może zaznaczyć również pozostałe zgody, które mają charakter dobrowolny i nie są niezbędne do dostarczenia zamówionych Usług lub Produktów. Wszystkie zgody w przypadku ich złożenia, mogą być wycofane w każdym czasie poprzez wysłanie maila na adres daneosobowe@vogue.pl. Wycofanie zgód nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem zgód.

  • potwierdzenie Zamówienia. W przypadku wprowadzenia niepełnych lub błędnych informacji i danych Właściciel może zwrócić się do Klienta o ich uzupełnienie lub skorygowanie.

  Przyjęcie Zamówienia przez Właściciela potwierdzane jest poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres e-mail wskazany przez Klienta, określającej szczegóły zamówionych Usług lub Produktów oraz Cenę.

 7. Umowa zawarta jest z chwilą potwierdzenia przez Właściciela przyjęcia Zamówienia złożonego przez Klienta, zgodnie z ust. 6 powyżej. Realizacja Zamówienia następuje, w zależności od wybranego sposobu płatności, tj. po dokonaniu płatności i jej zaksięgowaniu na rachunku Właściciela bądź otrzymaniu przez Właściciela potwierdzenia pozytywnej realizacji płatności z serwisu płatniczego PayU. Prenumerata, jest aktywna po upływie czternastu dni od daty zaksięgowania płatności na rachunku Właściciela, Prenumerata Elektroniczna jest aktywna niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności na rachunku Właściciela (chyba, ze Klient nie wyraził zgody, o której mowa w § 5 ust. 4 Regulaminu), a ich czas liczony jest w miesiącach kalendarzowych, począwszy do kolejnego miesiąca po dacie zaksięgowania wpłaty.

 8. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez:

  • udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu oraz

  • przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 4 powyżej.

 9. Szczegóły Umowy są dodatkowo utrwalone i zabezpieczone w systemie informatycznym Serwisu.

 10. Właściciel umożliwia dokonanie Zamówienia telefonicznie lub poprzez e-mail, na dane kontaktowe określone w § 1 ust. 1 Regulaminu lub w zakładce „Kontakt” w Serwisie. Klient dokonuje Zamówienia podając dane określone w ust. 3 powyżej. W e-mailu potwierdzającym Zamówienie (ust. 4 powyżej) otrzymuje informację o konieczności zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu. Ustęp 4 do 9 stosuje się odpowiednio. Właściciel nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Klienta podanych w trakcie procesu składania Zamówienia.
  W uzasadnionych przypadkach, Właściciel może zwrócić się do Klienta o potwierdzenie podanych danych. Klient jest zobowiązany do aktualizowania wprowadzonych danych w przypadku ich zmiany.

 11. Administrator zastrzega sobie prawo do korzystania z podanego przez Zamawiającego adresu e-mail lub numeru telefonu do komunikacji z Klientem w celach związanych z realizacją Zamówienia.

 12. Dostawy zamówionych Produktów realizowane są na terytorium RP i poza granicami RP we wskazanym zakresie przez operatorów wskazanych w Serwisie.

§ 4
PŁATNOŚCI

 1. Płatności za Produkty i Usługi dostarczane za pośrednictwem Serwisu mogą być dokonywane poprzez przelew bankowy, przekaz pocztowy na rachunek wskazany w potwierdzeniu Zamówienia oraz poprzez płatności elektroniczne i płatności kartą debetową bądź kredytową za pośrednictwem serwisu PayU. Dostępne w danym momencie sposoby płatności określone są na stronie Serwisu i mogą wymagać akceptacji operatorów płatności.

 2. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 Dni Roboczych od dnia złożenia Zamówienia, po upływie którego Zamówienie wygasa. W przypadku dokonywania płatności poprzez przelew bankowy, przekaz pocztowy Klient jest zobowiązany do wskazania numeru Zamówienia, określonego w e-mailu otrzymanym od Właściciela z potwierdzeniem Zamówienia.

§ 5
ODSTĄPIENIE OD LUB ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowa pomiędzy Konsumentem a Właścicielem wygasa po upływie okresu Prenumeraty lub Prenumeraty Elektronicznej lub w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Właściciela w przypadkach określonych w Regulaminie.

 2. Właścicielowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Właściciela.

 3. Umowa z Klientem może być rozwiązana przez Właściciela ze skutkiem natychmiastowym w szczególności w przypadku stwierdzenia przez Właściciela:

  • podania nieprawdziwych danych identyfikacyjnych przez Klienta;

  • wprowadzania za pośrednictwem Serwisu treści o charakterze bezprawnym (Klient nie ma prawa wprowadzania za pośrednictwem Serwisu treści o charakterze bezprawnym), w tym naruszających prawa osób trzecich;

  • podejmowania przez Klienta działań mających na celu zakłócenie pracy systemu informatycznego Serwisu;

  • podejmowania przez Klienta innych działań mogących skutkować powstaniem szkody dla Właściciela;

  • bezskutecznego upływu dodatkowego terminu 5 Dni Roboczych na usunięcie naruszeń.

  Postanowienia ust. 1 i 2 powyżej stosuje się odpowiednio.

 4. Z uwagi na charakter Usług świadczonych na rzecz Konsumentów w ramach Prenumeraty Elektronicznej, Klienci będący Konsumentami, wraz z potwierdzeniem zamówienia z obowiązkiem płatności, mogą wyrazić zgodę na udostępnienie Usług i Produktów przed upływem 14 dni i rezygnują tym samym z możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni.

 5. Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych (w przypadku Prenumeraty Elektronicznej - w przypadku braku zgody na rozpoczęcie świadczenia Usług przed upływem terminu 14 dni), odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny, w takim wypadku Właściciel zwróci Konsumentowi część lub całość kosztów, odpowiadających cenie za materiały nieudostępnione w ramach Prenumeraty lub Prenumeraty Elektronicznej, bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone;

  • pisemnie na adres: Visteria Sp. z o.o., ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa;

  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: prenumerata@vogue.pl.

 6. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

 7. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy.

 8. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą, a w zakresie Prenumeraty – ze skutkiem na przyszłość.

 9. Właściciel nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie oraz w przypadku Prenumeraty i Prenumeraty Elektronicznej z wyjątkiem kosztu za już dostarczone lub wysłane do Konsumenta wydania Vogue Polska. Właściciel dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 10. W przypadku zakupu Prenumeraty Konsument nie ma obowiązku zwrotu już dostarczonych wydań Vogue Polska.

 11. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie, Właściciel nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

§ 6
REKLAMACJE

 1. Postanowienia ogólne:

  • Zgłoszenia dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Właściciela należy zgłaszać na adres elektroniczny: prenumerata@vogue.pl. Każdorazowo zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko lub firmę Klienta oraz dokładny opis sytuacji będącej podstawą reklamacji, jak również ewentualne propozycje co do rozstrzygnięcia sytuacji będącej podstawą reklamacji. Właściciel udziela odpowiedzi na zgłoszenie w terminie 14 dni od daty jego otrzymania, a w przypadku otrzymania zgłoszenia niezawierającego informacji wymaganych do jego rozpatrzenia, zwróci się do Klienta o przekazanie dodatkowych informacji oraz rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od otrzymania informacji uzupełniających.

  • Indywidualne ustawienia komputera, monitora i łącza internetowego Klienta, powodujące błędne lub zniekształcone przeprowadzenie operacji, nie mogą być podstawą reklamacji.

 2. Postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów będących Konsumentami:

  • Podstawa i zakres odpowiedzialności Właściciela względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym. Właściciel ma obowiązek dostarczenia sprzedanego Produktu bez wad.

  • Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:

   • pisemnie na adres: Visteria Sp. z o.o., ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa;

   • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: prenumerata@vogue.pl.

  • Opis reklamacji powinien zawierać: (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy; oraz (3) dane kontaktowe składającego reklamację, co ułatwi i przyspieszy proces reklamacyjny.

  • Właściciel ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Bezskuteczny upływ powyższego terminu oznacza, że Właściciel uznał reklamację za uzasadnioną.

  • W przypadku, gdy do zajęcia stanowiska przez Właściciela lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu, Klient powinien dostarczyć Produkt na koszt Właściciela na adres: Visteria Sp. z o.o., ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa.

  • Konieczność dostarczenia Produktu, o której mowa w ust. 2.6 powyżej nie wpływa na bieg terminu na przedstawienie stanowiska Właściciela do reklamacji Klienta, o którym mowa w ust. 2.5 powyżej.

§ 7
DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych jest Administrator. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem Usług, w tym informacje do których podania zobowiązany jest Usługodawca na mocy obowiązujących przepisów, znajdują się w Polityce Prywatności Polityce Prywatności.

§ 8
PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY

 1. Prawem właściwym dla Umów pomiędzy Klientami a Właścicielem, której przedmiotem są Produkty lub Usługi dostarczane przez Właściciela na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

 2. Wszelkie spory związane z Usługami lub Produktami będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

 3. W razie zaistnienia sporu Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient będący Konsumentem uprawniony jest do zwrócenia się do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie z siedzibą w Warszawie (00-015), przy ul. Sienkiewicza 3 (adres strony internetowej: www.wiih.org.pl), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, bądź uprawniony do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży, na co Właściciel wyraża zgodę.

 4. Użytkownik może również uzyskać bezpłatną pomoc i potrzebne informacje u powiatowych rzeczników konsumentów.

 5. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

 6. Klient będący Konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

 7. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.

§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Właściciel jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu, z zachowaniem praw nabytych przez Klienta, chyba, że wprowadzenie zmian wynika z zaistnienia następujących przyczyn:

  • wprowadzenie nowych przepisów prawnych oraz uchylenie lub zmiana przepisów prawnych już obowiązujących mających wpływ na świadczenie Usług przez Właściciela i funkcjonowanie Serwisu;

  • dostosowanie Regulaminu do koniecznych zmian wprowadzanych w systemie informatycznym jak również związanych ze zmianą zakresu świadczonych Usług;

  • zaprzestanie prowadzenia Serwisu przez Administratora lub zmiany Administratora.

 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Właściciel poinformuje o tym Klientów poprzez opublikowanie w Serwisie lub wysłania na adres e-mail Klienta ogłoszenia z informacją o zmianie i adresem strony internetowej, na której publikowany jest Regulamin.

 3. Zmiana Regulaminu ze skutkiem dla zawartej z Klientem Umowy wywołuje skutek po upływie czternastu dni od powiadomienia o zmianie Regulaminu Klienta będącego stroną Umowy, o ile wcześniej Klient nie oświadczy, iż tę umowę wypowiada – w formie pisemnego oświadczenia lub e-maila wysłanego na adres prenumerata@vogue.pl

 4. Obowiązująca wersja Regulaminu jest dostępna w Serwisie.

 5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

 6. Właściciel nie przenosi na Klienta jakichkolwiek praw innych niż wskazane wprost w Regulaminie, w tym w szczególności nie przenosi na Klienta praw majątkowych i nie udziela licencji dorozumianych. Wszelkie oznaczenia identyfikujące Właściciela, w szczególności znak towarowy Vogue Polska, mogą być wykorzystywane przez Klienta wyłącznie za uprzednią zgodą Właściciela wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

 7. W stosunku do Klientów niebędących Konsumentami Właściciel może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy na rzecz dowolnej strony trzeciej bez zgody Klienta niebędącego Konsumentem.

 8. Regulamin wchodzi w życie w dniu 25 maja 2018 r.


 

Proszę czekać..
Zamknij