Znaleziono 0 artykułów
Newsletter
Vogue Numer 61
Jeśli nie chcesz przegapić naszych najciekawszych artykułów, zapisz się do newslettera
Zapisuję się

Regulamin

Regulamin serwisu Vogue.pl

§1.

 1. Właścicielem i administratorem serwisu vogue.pl dostępnego na stronie www.vogue.pl jest Visteria Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 13 (00-071 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000529544, posiadająca NIP: 7010446698, nr REGON: 360096691 i kapitał zakładowy w wysokości: 1.450.000,00 zł adres e-mail: redakcja@vogue.pl („Usługodawca”).
 2. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkownika i Usługodawcy.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. 
 4. Serwis zapewnia możliwość pobrania, utrwalenia i wydrukowania Regulaminu.

§2.

 1. Wyrażenia pisane wielką literą należy rozumieć w następujący sposób:
 • Adres e-mail – indywidualny adres elektronicznej skrzynki pocztowej Użytkownika, określony w trakcie Rejestracji, za pośrednictwem której Użytkownik może wysyłać i odbierać, przechowywać wiadomości, na który Usługodawca wysyła Newsletter lub inne zamówione przez Użytkownika materiały.
 • Formularz - formularz wypełniany przez Użytkownika przy Rejestracji, wymagający podania określonych danych koniecznych do świadczenia niektórych Usług.
 • Newsletter –biuletyn informacyjny przesyłany przez Usługodawcę na żądanie Użytkownika na adres poczty elektronicznej określony w Formularzu
 • Serwis – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.vogue.pl wraz z poddomenami lub aplikacja mobilna Vogue Polska, zawierająca materiały publikowane przez Usługodawcę w formie tekstowej lub graficznej.
 • Regulamin - niniejszy Regulamin, określający warunki korzystania z Serwisu oraz świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, stanowiący integralną część Umowy. 
 • Rejestracja – czynność polegająca na dobrowolnym udostępnieniu danych przez Użytkownika dokonana za pomocą Formularza udostępnionego w Serwisie oraz zapoznanie się i akceptacja warunków Regulaminu.
 • Subskrybent - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług poprzez zamówienie Newslettera lub innych materiałów udostępnianych na Adres e-mail przez Usługodawcę.
 • Umowa – zobowiązanie, którego przedmiotem jest nieodpłatne świadczenie Usług przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, Usług za pośrednictwem Serwisu. 
 • Usługi – usługi świadczone nieodpłatnie przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem Serwisu.
 • Użytkownik – Subskrybent a także inna osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej swobodni, korzystająca z Serwisu bez dokonania Rejestracji.

§3.

 1. Regulamin określa:
  • rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu,
  • warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną,
  • warunki zawiązywania i rozwiązywania Umów,
  • prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników, związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną,
  • zasady odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług,
  • zasady ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z Usług,
  • tryb postępowania reklamacyjnego.

§4.

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi na rzecz Użytkowników:
  • nieodpłatne przeglądanie i odczytywanie przez Użytkowników materiałów zamieszczanych w Serwisie, w ramach bezpłatnego dostępu,
  • umożliwienie Użytkownikom zamieszczania komentarzy pod opublikowanymi materiałami i ich wyświetlanie w Serwisie,
  • przesyłanie na indywidualne żądanie Użytkowników Newsletterów oraz innych materiałów na Adres e-mail,
  • udostępnienie możliwości komunikacji z autorami materiałów udostępnianych przez Usługodawcę lub innymi osobami kontaktowymi ze strony Usługodawcy.
 2. Usługodawca określa dla których Usług konieczne jest dokonanie Rejestracji. 

§5.

 1. Rejestrując się bądź korzystając z Usług, które nie wymagają Rejestracji, Użytkownik zawiera Umowę z Usługodawcą i oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu i akceptuje ich treść. W przypadku braku akceptacji, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, Użytkownik jest zobowiązany do niekorzystania z Serwisu.
 2. Korzystanie z niektórych Usług wymaga podania przez Użytkownika danych osobowych, określonych w Formularzu. Zakres Usług wymagających Rejestracji jest wyraźnie określony przez Usługodawcę.

 §6.

 1. Umowę mogą zawrzeć osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, posiadające zdolność do czynności prawnych.
 2. Warunkiem korzystania z Usług jest spełnienie warunków technicznych potrzebnych do korzystania z Serwisu określonych w Regulaminie.
 3. Rejestracja wymaga uzupełnienia przez Użytkownika, który zamierza zamówić Newsletter lub inne materiały dostarczane przez Usługodawcę, właściwego Formularza zamieszczonego w Serwisie.
 4. Po skutecznym dokonaniu Rejestracji, Usługodawca potwierdza dokonanie Rejestracji wysyłając do Użytkownika wiadomość e-mail na Adres e-mail.

 §7.

 1. Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mogą rozwiązać Umowę w każdym czasie.
 2. Subskrybent rozwiązuje Umowę poprzez skorzystanie z funkcji „Rezygnuj z Newslettera” - link do rezygnacji dostępny jest w każdym e-mailu zawierającym Newsletter lub inne materiały udostępniane przez Usługodawcę. Skutkiem powyższego jest zaprzestanie świadczenia Usług wymagających Rejestracji oraz usunięcie adresu email Subskrybenta z listy odbiorców.
 3. Usługodawca dokonuje rozwiązania Umowy poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas Rejestracji wypowiedzenia. Usługodawca może rozwiązać Umowę w przypadku:
  • Naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu;
  • Umieszczania przez Użytkownika w Serwisie treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, naruszających dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy;
  • Wykorzystywania przez Użytkownika Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem;
  • Usunięcia przez Subskrybenta adresu poczty elektronicznej, która było użyta do Rejestracji.

 §8.

 1. Warunkiem koniecznym do korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia umożliwiającego:
  • dostęp do sieci Internet;
  • przeglądanie zasobów Internetu;
  • wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej.
 2. Ponadto wymagane jest posiadanie przez Użytkownika sprawnego Adresu e-mail, który umożliwia wysyłkę o odbiór poczty elektronicznej.
 3. Zalecanymi przeglądarkami są: Internet Explorer 9 i wyższa, Firefox (wersja aktualna), Chrome (wersja aktualna), Opera 40.0 i kolejne wersje, Safari (wersja aktualna), z zachowaniem standardowych ustawień (funkcje typu blokada ciasteczek lub Adblock mogą uniemożliwić prawidłowe korzystanie z Serwisu).
 4. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 1-3 powyżej, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Usług i zastrzega, że może mieć to negatywny wpływ na jakość świadczonych Usług. 

§9.

 1. Użytkownik zobowiązuje się przekazywać wyłącznie dane, które są prawdziwe i nie wprowadzają w błąd, nie naruszają przepisów obowiązującego prawa, w tym praw własności intelektualnej oraz dóbr osobistych.
 2. Zakazane jest wprowadzanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Serwisu. W razie powzięcia przez Usługodawcę informacji o bezprawnym charakterze danych wprowadzanych przez Użytkownika, Usługodawca może wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym. Usługodawca jest uprawniony do moderowania i usuwania komentarzy zamieszczanych w Serwisie, naruszających postanowienie Regulaminu.

§10.

 1. Usługodawca każdorazowo określa dane w Formularzu, które są niezbędne do świadczenia danej Usługi drogą elektroniczną. W celu realizacji Usług Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane:
  • imię i nazwisko Użytkownika,
  • adres e-mail.
 2. Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak ich brak lub żądanie zaprzestania przetwarzania i/lub usunięcia danych już przekazanych może powodować brak dostępu do Usług, które bez przetwarzania ww. danych nie mogą być świadczone.
 3. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem Usług, w tym informacje do których podania zobowiązany jest Usługodawca na mocy obowiązujących przepisów, znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem (adres strony www).
 4. Usługodawca jest uprawniony do przekazania wybranych danych dotyczących Użytkowników, właściwym organom, które zgłoszą żądanie udzielenia tego rodzaju informacji w oparciuo właściwe przepisy obowiązującego prawa.
 5. Usługodawca zapewnia szyfrowanie danych mających na celu uniemożliwienie dostępu osób nieuprawnionych do treści tych danych.
 6. Usługodawca może za pośrednictwem Serwisu publikować bannery i linki do innych serwisów internetowych. Użytkownik, korzystając z bannera lub linku, przechodzi na stronę należącą do innego właściciela. Po przejściu przez Użytkownika na stronę należącą do innego właściciela, niniejszy Regulamin nie ma zastosowania. 
 7. Użytkownik może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie z Serwisu materiałów reklamowo – promocyjnych drogą elektroniczną.

§11.

 1. Serwis i jego szata graficzna, jak również materiały w nim zawarte w postaci tekstów, zdjęć, grafik, wykresów, materiałów video, materiałów multimedialnych, znaków towarowych oraz Newsletter i inne materiały udostępniane przez Usługodawcę podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.). 
 2. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Serwisie Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.
 3. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu oraz materiałów w nim zamieszczonych lub udostępnianych przez Usługodawcę wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. Zabronione jest wykorzystywanie tekstów, zdjęć, grafik, wykresów, materiałów video, materiałów multimedialnych oraz Newslettera i innych materiałów udostępnianych przez Usługodawcę, w jakikolwiek sposób w zakresie wykraczającym poza dozwolony użytek na gruncie właściwych przepisów.

 §12.

 1. Reklamacje dotyczące działania Serwisu, Użytkownicy mogą składać wysyłając korespondencję w formie pisemnej pod adres wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu, a korespondencję elektroniczną pod adres poczty elektronicznej redakcja@vogue.pl .
 2. Składając reklamację Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu lub świadczoną Usługą.
 3. Reklamacja może zostać złożona w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym Użytkownik dowiedział się o powstaniu nieprawidłowości. Reklamacja złożona po ww. terminie nie zostanie rozpoznana, o czym Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany. Powyższe nie uchybia prawu do dochodzenia stosownych roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od momentu dostarczenia reklamacji wraz z opisem nieprawidłowości. Jeśli weryfikacja zasadności reklamacji wymaga zasięgnięcia opinii biegłego lub dostarczenia przez Użytkownika dodatkowych informacji, termin do ustosunkowania się Usługodawcy ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Usługodawcę takiej opinii / niezbędnych materiałów. W przypadku wydłużenia się terminu rozpatrywania reklamacji Użytkownik zostanie o tym powiadomiony.
 5. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie poinformuje Użytkownika.
 6. Reklamacje nieposiadające danych, o których mowa w ust. 2 powyżej, nie podlegają rozpatrzeniu. 

§13.

 1. Indywidualne ustawienia komputera, monitora i łącza internetowego Użytkownika, powodujące błędne lub zniekształcone przeprowadzenie operacji, nie mogą być podstawą reklamacji.
 2. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu w związku z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych systemu informatycznego, ze względów bezpieczeństwa, w tym nieprawidłowego korzystania z Serwisu, wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę interesy Użytkownika lub Usługodawcę na czas niezbędny do przeprowadzenia prac bądź usunięcia występujących zagrożeń lub nieprawidłowości.
 3. Wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu, w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz w z tytułu szkód poniesionych przez Użytkownika związanych z zagrożeniami występującymi w sieci Internet.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za czynności podejmowane za pośrednictwem Serwisu skutkujące złożeniem oświadczenia woli. Usługodawca może odmówić wykonania czynności zleconych przez Użytkownika, w razie uzasadnionych wątpliwości, co do ich autentyczności i autoryzacji lub zgodności z przepisami prawa.
 5. W odniesieniu do informacji prezentowanych w Serwisie, które zostały w nim zamieszczone lub dostarczone przez podmioty trzecie, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, lub kompletność tych informacji, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań Użytkownika. Usługodawca nie udziela jakichkolwiek gwarancji, że dane, informacje, materiały zamieszczone w ramach Serwisu sprostają oczekiwaniom Użytkownika, co do ich merytorycznej zawartości, kompletności, dokładności czy przydatności.
 6. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia przez Użytkownika Formularzy dostępnych w Serwisie, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

 §14.

 1. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uważa się:
  • wprowadzenie nowych przepisów prawnych oraz uchylenie lub zmiana przepisów prawnych już obowiązujących mających wpływ na świadczenie Usług przez Usługodawcę i funkcjonowanie Serwisu;
  • pojawienia się nowych orzeczeń sądowych lub administracyjnych skutkujących koniecznością dokonywania zmian prawnych;
  • dostosowanie Regulaminu do koniecznych zmian wprowadzanych w systemie informatycznym jak również związanych ze zmianą zakresu świadczonych Usług;
  • zaprzestanie prowadzenia Serwisu przez Administratora lub zmiany Administratora.
 2. Usługodawca informuje Użytkowników o dokonaniu zmian poprzez opublikowanie w Serwisie lub wysłania na Adres e-mail ogłoszenia z informacją o zmianie i adresem strony internetowej, na której publikowany jest Regulamin.
 3. Zmiana Regulaminu ze skutkiem dla zawartej z Użytkownikiem wywołuje skutek po upływie czternastu dni od powiadomienia o zmianie Regulaminu Użytkownika będącego stroną Umowy, o ile wcześniej Użytkownik nie oświadczy, iż tę umowę wypowiada – w formie pisemnego oświadczenia lub e-maila wysłanego na adres redakcja@vogue.pl
 4. Obowiązująca wersja Regulaminu jest dostępna na stronie vogue.pl.

 §15.  

 1. Prawem właściwym dla Umów pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, których przedmiotem są Usługi dostarczane przez Usługodawcę na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 2. Wszelkie spory związane z Usługami będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 3. W razie zaistnienia sporu Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Użytkownik będący konsumentem uprawniony jest do zwrócenia się do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie z siedzibą w Warszawie (00-015), przy ul. Sienkiewicza 3 (adres strony internetowej: www.wiih.org.pl), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, bądź uprawniony do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy, na co Usługodawca wyraża zgodę.
 4. Użytkownik może również uzyskać bezpłatną pomoc i potrzebne informacje u powiatowych rzeczników konsumentów.
 5. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 6. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
 7. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.

§16.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 listopada 2019 r.

 

Proszę czekać..
Zamknij